Poplatky v obci

Poplatky v roce 2021 – ricany-poplatky-2021.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2020 – ricany-poplatky-2020.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2019 – ricany-poplatky-2019.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2018 – ricany-poplatky-2018.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2017 – ricany-poplatky-2017.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2016 – ricany-poplatky-2016.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2015 – ricany-poplatky-2015.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2014 – ricany-poplatky-2014.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2013 – ricany-poplatky-2013.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2012 – ricany-poplatky-2012.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2011 ricany-poplatky-2011.pdf (soubor PDF)

Poplatky v roce 2010ricany-poplatky-2010.pdf (soubor PDF)

 

Poplatky v roce 2021

Poplatek ze psů

- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě

- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě

(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Osoba starší 65 let:

- 50 Kč za psa chovaného v rodinném domě

- 200 Kč za psa chovaného v bytovém domě

(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Od poplatku ze psů jsou osvobozeny:

- osoba nevidomá

- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby

- osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

- osoba provozující útulek pro zvířata

- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (myslivci)

 

Poplatek za odpad

Poplatek ve výši 650 Kč platí:

- každá trvale hlášená osoba

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku jsou osvobozeny:

- každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let

- osoby, které se prokazatelně celých 12 měsíců před datem splatnosti poplatku zdržovaly v cizině

 

Splatnost poplatků

Poplatky ze psů i za odpad jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Způsoby placení poplatků

Poplatky můžete zaplatit:

- na pokladně Obecního úřadu v hotovosti nebo kartou prostřednictvím platebního terminálu

- bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

 

Pro bližší informace volejte na tel.: 546 427 501.

 

 

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků