Vyhláška č. 3/2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 3/2005, o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 13.března 2006 usneslo vydat na základě

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. I.

1. Článek 2 odst. 2 věta první obecně závazné vyhlášky obce Říčany č. 3/2005,

o místních poplatcích (dále jen „vyhláška č. 3/2005“) zní: „Držitel psa je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti.“

2. V článku 5 vyhlášky č. 3/2005 se zrušuje odstavec 1, zároveň se zrušuje číslování odstavců.

3. Ustanovení „Při možnosti parkování v podniku se zvyšuje sazba za parkování

na veřejném prostranství o 100 %.“ ve znění článku 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky

č. 3/2005 se zrušuje.

4. Článek 20 odst. 1 vyhlášky č. 3/2005 zní: „Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.“.

5. Článek 20 odst. 2 vyhlášky č. 3/2005 se nahrazuje následujícím zněním: „Byl-li

před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen“.

6. Článek 21 odst. 1 vyhlášky č. 3/2005 se nahrazuje novým zněním: „Obec,

která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.“.

7. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 3/2005 zůstávají beze změny.

 

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2006.

 

starosta obce             místostarosta obce

 

Vyvěšeno: 14.3.2006

Sejmuto: 31.3.2006

 


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011