Vyhláška č. 4/2005

obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 4/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 15.prosince 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

(1) Správu poplatku vykonává obecní úřad Říčany (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst.1 této vyhlášky činí 400 Kč ročně a je tvořena:

a) z částky 150 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok

b) z částky 250 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce Říčany na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005. Rozúčtování je provedeno v příloze k této vyhlášce, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. 4

Osvobození

 

(1) Od poplatku je osvobozeno každé čtvrté a další nezaopatřené dítě v rodině, přihlášené k trvalému pobytu v obci. Nezaopatřené dítě starší 18 let je povinno prokázat se studijním průkazem nebo jiným dokladem o studiu. Pokud tak neprokáže, nárok na osvobození zaniká. Pro účely osvobození od poplatku se pořadí dětí stanoví podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

(2) Od poplatku jsou osvobozeny osoby s trvalým pobytem na ohlašovně trvalého pobytu náměstí Osvobození 340 a osoby prokazatelně trvale žijící v cizině.

 

(3) Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok nebo zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 5

Splatnost

 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poprvé je splatný v roce 2006.

 

(2) Vznikne –li poplatková povinnost po uplynutí lhůty stanovené v článku 5 odst. 1 této vyhlášky, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

(3) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec resp. správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec resp. správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 

(4) Obec resp. správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

(2) Poplatník podle článku 2 odst.1 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti důsledku změny vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

 

(2) Zrušuje se vyhláška č. 6/2004 z 23.8.2004.

 

 

Lubomír Kokojan, starosta obce

Ladislav Bartošek, místostarosta

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

 

Příloha č.1

 

Obecné závazné vyhlášky obce Říčany č. 4/2005

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany

 

Rozúčtování nákladů dle čl. 3, odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2005:

 

Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005 budou činit celkem 733 000 Kč.

 

Počet osob s trvalým pobytem a nemovitostí sloužící k individuální rekreaci k datu schválení (15.12.2005) je 1827.

 

Náklady na jednu osobu: 733 000 : 1827 = 401 Kč

 

 

Lubomír Kokojan, starosta obce

Ladislav Bartošek, místostarosta

 


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011