Dnes je čtvrtek 27. 1., svátek má Ingrid, zítra Otýlie.

Registr oznámení

o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Do registru je možné nahlížet na základě vyplněné žádosti osobně u evidenčního orgánu (Obecní úřad Říčany) nebo v elektronické podobě. Pro nahlížení v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které vydá evidenční orgán po vyplnění a ověření žádosti.

 

 

Formulář žádosti o nahlédnutí do registru

 

Soubor MS Word DOC Žádostregistr-oznameni-zadost.doc (soubor DOC)

Soubor Adobe Acrobat PDF Žádostregistr-oznameni-zadost.pdf (soubor PDF)

 

Elektronický registr

» Vstup do registru

 

 

 

Informace o registru

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr“), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

 

Registr je veřejný a každý má právo do něj na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“).

Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Formuláře lze získat také v tištěné podobě na podatelně OÚ.

 

 

Žádost o nahlédnutí

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

osobně u evidenčního orgánu

V takovém případě odevzdejte žádost na podatelnu OÚ (pí. V. Křivánková):

pondělí 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

středa 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

Při předání vyplněné žádosti si pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti vyplněné údaje.

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Obecní úřad Říčany

podatelna - registr oznámení

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany

Nahlížení do registru osobně u evidenčního orgánu

tj. u starosty obce. V takovém případě si po odevzdání písemné žádosti na podatelně OÚ dojednejte přesný termín vaší návštěvy u evidenčního orgánu ve dnech a v době úředních dnů a hodin.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

 

Nahlížení do registru v elektronické podobě

V takovém případě bude žadateli na základě vyplněné žádosti přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Přidělené přístupové jméno a heslo vám bude následně (nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti) zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na uvedenou adresu bydliště.

Evidence dálkových přístupů do registru je vedena automaticky.

 

Poučení

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten, kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

 

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla

  • Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13, odst. 5) zákona č. 159/2006 Sb.
  • Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
  • Podáním žádosti žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.

 

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF.

 

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není Obecní úřad Říčany jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

 

Správce databáze osobních údajů:

Obecní úřad Říčany

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany

 

Účel zpracování:

Evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13, odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají:

Adresní a identifikační údaje

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny.

Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.

 

Kategorie subjektů údajů:

Žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2 a 5.

 

Zdroje osobních údajů:

Přímo od subjektů údajů.

 

Popis způsobu zpracování osobních údajů:

Manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci.

 

Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány:

Nebudou jiní příjemci.

 

Předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.:

Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů

Automatizované zpracování: přístupová práva.

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Co byste řekli na zrušení většiny kontejnerů na papír a plast. Máme sběrný dvůr a oba druhy odpadu odvážíme přímo od domů.

Kalendář akcí

Dětský karneval, 19. 2. 2022, Říčany


Místo konání: Kulturní dům


Ostatky, 26. 2. 2022 ve 20.00, Říčany


Místo konání: Kulturní dům


Agropunková zabíjačka, 22. 4. 2022 v 19.00, Říčany

Rocková zábava jako prase.
Místo konání: Kulturní dům


Mikroregiony

Svazek obcí Panství hradu Veveří Mikroregion Kahan
HC Kometa
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice