Dnes je čtvrtek 27. 1., svátek má Ingrid, zítra Otýlie.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1. Oficiální název

Obec Říčany

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Říčany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

 

Posláním obce je zajištění správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obec Říčany

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany u Brna

 

podrobné informace


 

5. Bankovní spojení

 

GE Money Bank, a. s.

číslo účtu: 195445973/0600

 

 

6. IČ

00282537

 

 

7. DIČ

CZ00282537

 

 

8. Dokumenty

8.1. Rozpočet obce

 

podrobné informace

 

 

8.2. Seznam hlavních dokumentů

 

úřední deska obce

 

 

 

Obec Říčany zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 

 • na úřední desce u Obecního úřadu
 • hlášením místního rozhlasu
 • na webových stránkách obce www.ricanyubrna.cz
 • v kabelové televizi

Informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 

 • ústně osobně na obecním úřadě v Říčanech v úředních hodinách
 • telefonicky na tel.č. 546 427 501
 • písemně na adrese: Obec Říčany, nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany u Brna
 • elektronickou poštou na adrese: podatelna@ricanyubrna.cz

 

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

9. Žádost o informaci

10. Příjem žádostí

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

 

 

Písemně na adresu: Obecní úřad Říčany u Brna, nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany u Brna. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu: podatelna@ricanyubrna.cz

 

 

 

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada, rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

12. Formuláře

 

13. Popis postupů

Návod na řešní životních situací: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

 

14. Právní předpisy

 

 

Přehled předpisů,  podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
  (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
  (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích úplné znění (PDF)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění úplné znění (PDF)(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

15. Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

 

1. Kopírování černobílé

- formát A4 jednostranný ………………………………..  2,00 Kč

- formát A4 oboustranný  ………………………………..  3,00 Kč

- formát A3 jednostranný ………………………………..  3,00 Kč

- formát A3 oboustranný  ………………………………..  5,00 Kč

 

2. Kopírování barevné

- formát A4 jednostranný ……………………………….   8,00 Kč

- formát A4 oboustranný  ………………………………. 16,00 Kč

- formát A3 jednostranný ………………………………. 16,00 Kč

 

3. Osobní náklady

- Přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informací 1 hod.,

každá započatá hodina ………………………………..   200,- Kč

 

V případě, že předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 50,- Kč, vydání informací bude podmíněno zaplacením celkové úhrady nákladů. Pokud budou náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 200,- Kč, bude po žadateli požadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů. Žadatel o informace hradí vypočtenou částku na pokladně obecního úřadu.

 

 

 

16. Licenční smlouvy

 

 

16.1. Vzory licenčních smluv

  

16.2. Výhradní licence

 

 

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle §106/1999 Sb.

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Co byste řekli na zrušení většiny kontejnerů na papír a plast. Máme sběrný dvůr a oba druhy odpadu odvážíme přímo od domů.

Kalendář akcí

Dětský karneval, 19. 2. 2022, Říčany


Místo konání: Kulturní dům


Ostatky, 26. 2. 2022 ve 20.00, Říčany


Místo konání: Kulturní dům


Agropunková zabíjačka, 22. 4. 2022 v 19.00, Říčany

Rocková zábava jako prase.
Místo konání: Kulturní dům


Mikroregiony

Svazek obcí Panství hradu Veveří Mikroregion Kahan
HC Kometa
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice