Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1. Oficiální název

Obec Říčany

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Říčany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

 

Posláním obce je zajištění správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obec Říčany

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany u Brna

 

podrobné informace


 

5. Bankovní spojení

 

GE Money Bank, a. s.

číslo účtu: 195445973/0600

 

 

6. IČ

00282537

 

 

7. DIČ

CZ00282537

 

 

8. Dokumenty

8.1. Rozpočet obce

 

podrobné informace

 

 

8.2. Seznam hlavních dokumentů

 

úřední deska obce

 

 

 

Obec Říčany zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 

Informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 

 

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

Kdo informaci poskytne

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá

Co musí písemná žádost obsahovat

Jaký bude postup povinného orgánu

9. Žádost o informaci

10. Příjem žádostí

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

 

 

Písemně na adresu: Obecní úřad Říčany u Brna, nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany u Brna. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu: podatelna@ricanyubrna.cz

 

 

 

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne

 

12. Formuláře

 

13. Popis postupů

Návod na řešní životních situací: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

 

14. Právní předpisy

 

 

Přehled předpisů,  podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

 

1. Kopírování černobílé

- formát A4 jednostranný ………………………………..  2,00 Kč

- formát A4 oboustranný  ………………………………..  3,00 Kč

- formát A3 jednostranný ………………………………..  3,00 Kč

- formát A3 oboustranný  ………………………………..  5,00 Kč

 

2. Kopírování barevné

- formát A4 jednostranný ……………………………….   8,00 Kč

- formát A4 oboustranný  ………………………………. 16,00 Kč

- formát A3 jednostranný ………………………………. 16,00 Kč

 

3. Osobní náklady

- Přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informací 1 hod.,

každá započatá hodina ………………………………..   200,- Kč

 

V případě, že předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 50,- Kč, vydání informací bude podmíněno zaplacením celkové úhrady nákladů. Pokud budou náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 200,- Kč, bude po žadateli požadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů. Žadatel o informace hradí vypočtenou částku na pokladně obecního úřadu.

 

 

 

16. Licenční smlouvy

 

 

16.1. Vzory licenčních smluv

  

16.2. Výhradní licence

 

 

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle §106/1999 Sb.