Nařízení č. 1/2009

kterým se stanoví rozsah a pořadí zimní údržby místních komunikací ve správním obvodu obce a vymezení úseků místních komunikací, na nichž se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí.


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém řádném jednání dne 9.12.2009 usneslo vydat na základě ust. § 11, § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě ust. § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto nařízení:

 

Článek 1

Odpovědnost za správu komunikací v katastru obce

 

Silnice Brněnská – Jihlavská a Rosická má správě SÚS ( Správa a údržba silnic ).Ostatní místní komunikace má ve správě obec.

 

Článek 2

Limity pro započetí zmírňování závad

 

a) Při odstraňování sněhu

V pracovní době 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků 120 minut.

b) Při posypu inertními příp. chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti 

V pracovní době 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků 120 minut.

 

Článek 3

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

 

Správce komunikací zabezpečí zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

Obec Říčany zajišťuje sjízdnost místních komunikací, které jsou rozděleny podle důležitosti do kategorií I.- III. v těchto lhůtách:

I. Kategorie do 3 hodin

II. Kategorie do 6 hodin

III. Kategorie po ošetření komunikací I. a II. kategorie, nejpozději do 48 hod.

Článek 4

Stanovení pořadí údržby místních komunikací

 

Technika přijíždí od Domašova:

I. U Koupaliště, Příční, Okrouhlická, V Dědině, Lihovarská, Slunná, Mezihorní, Višňová, Polní, Sportovní, Panská zahrada, Zahradní

II. Mrštíkova, Sadová, Za Mlýnem, Zemědělská, Na Újezdě, Chmelník, Rosická ke školce, Jihlavská pod silnicí II/602, Školní pod parkem,

III. Lihovarská u bytovky, Rosická kolem Reneráku, Školní pod školou, spojovací komunikace Zahradní – Chmelník

 

Článek 5

Neudržované úseky komunikací

 

Obec stanovuje úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí takto:

 

Článek 6

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

 

1) Závady ve schůdnosti chodníků a vyznačených přechodů pro chodce, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky se odstraňují na všech chodnících a vyznačených přechodech obce, kromě těch, které jsou tímto nařízením stanoveny jako neudržované.

 

2) Sníh se odstraňuje z chodníků a vyznačených přechodů od 5 cm napadené vrstvy sněhu. Čistění se provádí mechanizačními nebo ručními prostředky za případného použití posypových materiálů.

 

3) Ušlapané vrstvy sněhu a náledí se ošetřují pouze těmito posypovými materiály:

a) zdrsňovací materiály do velikosti zrna 5 mm nebo písek

b) chemické rozmrazovací materiály vhodné pro zimní údržbu pouze na vybraných místech (rampa DPS, v Kritickém stavu chodníky u OÚ, ZS, školy, pošty).

 

4) Po ošetření ušlapaných vrstev a náledí chemickými rozmrazovacími prostředky se následně provede odstranění rozbředlé hmoty.

 

5) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto:

a) z chodníků v šířce min 1 m

b) z vyznačených přechodů pro chodce v šířce min 3 m

c) z chodníků se zastávkou hromadné dopravy v celé šířce a délce chodníku, umožňující nástup a výstup z hromadných dopravních prostředků

 

Článek 7

Stanovení pořadí údržby chodníků

 

I. kat. - nám. Osvobození

- Jihlavská směr rybník vč. lávky,

- před kostelem, před školou, kolem parku

- trafika až Kulturní dům

- pod školou, před kapličkou na ul. Rosická

- Rosická kolem Reneráku, V Dědině až za Marečkovu louku

- Rosická od lávky po č.p. 216

- Zemědělská k FONTÁNĚ

- Rosická lávka přes potok, před školkou

- před poštou

- Brněnská až k Ostrovačicím

- Polní

- Višňová od bytovek k zdravotnímu středisku (ZS)

- Panská zahrada (od ZS po 1. zatáčku )

- spojovací cesta do stavebního dvora pro posypový materiál.

Výše uvedené chodníky a náměstí čistí obec pomocí traktoru OÚ.

 

II. kat. - Mrštíkova (pokud neparkují nevhodně odstavená auta) 

- před kostelem

- školka

 

Výše uvedené chodníky se čistí pomocí traktoru OÚ, ručně se následně dočisťuje:

- prostor u DPS a chodníky na náměstí

- zastávky hromadné dopravy

 

III. kat. - hřbitov

 

Článek 8

Neudržované chodníky

Z kapacitních důvodů a z důvodu nedostupnosti stávající technikou obec neudržuje chodníky v následujících ulicích, resp. jejich označených úsecích:

Ke Koupališti, Příční, Okrouhlická, V Koutě, V Dědině, Panská zahrada, Zahradní, Sportovní, Na Újezdě, Višňová, Mezihorní, Slunná.

 

Článek 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2009.

 

Článek 10

Platnost

Platnost tohoto nařízení se stanovuje do 31. března 2010.

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ing. Václav Gazárek, místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 11. 12. 2009

Sejmuto z úřední desky dne : 4. 1. 2010

 


Článek byl publikován 29.04.2010 , poslední změna 29.04.2010