Vyhláška č. 8/2004

Obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 8/2004, o čistotě a zvláštním užívání veřejných prostranství v obci Říčany


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 23.8.2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Udržování čistoty a pořádku v obci Říčany je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků obce, právnických i fyzických osob. Všichni jsou povinni dbát o to, aby se životní prostředí v obci neustále zlepšovalo po stránce hygienické, ekologické, provozní a estetické.

 

(2) Za veřejná prostranství se považují plochy, které jsou v majetku nebo užívání obce a slouží veřejnému užívání podle odpovídajícího určení. Jsou to zejména silnice, místní komunikace, ulice, náměstí, cesty, chodníky, veřejné parky, hřiště, veřejnosti přístupné proluky, nezastavěné plochy a území určená pro stavby apod. V pochybnostech je obec oprávněna rozhodnout, zda se ve sporném případě jedná o veřejné prostranství.

 

 

 

Čl. 2

Zákaz znečišťování veřejného prostranství

(1) Zakazuje se jakékoli znečišťování veřejného prostranství, zejména:

a) vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo stanovené výlepové plochy, což je v naší obci plakátovací plocha na náměstí; dané povinnosti se netýkají výkonu vlastnického práva soukromoprávních subjektů,

b) nechávat psy a drůbež volně pobíhat a znečišťovat veřejné prostranství v zastavěném území obce, venčit psy v blízkosti dětských hřišť; při venčení psů musí být psí exkrementy ihned odstraněny.

 

 

(2) Na ostatní znečišťování a poškozování veřejných prostranství se vztahuje § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

 

 

 

Čl. 3

Zvláštní užívání veřejného prostranství

(1) Použít veřejného prostranství nad obvyklou míru, než ke které je určeno, lze jen po předchozím souhlasu obce.

(2) Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jako součást stavebního provozu, ke skladování materiálu k výkopovým pracím) je odpovědný za udržování čistoty ve smyslu čl. 4 této vyhlášky, zejména je povinen:

a) používat veřejného prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu,

b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení,

c) ponechat volný přístup ke kanalizačním vpustím a uzávěrům vody,

d) zabránit tomu, aby nedocházelo ke znečišťování okolí, odstraňovat případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo v souvislosti s ním,

e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelům veřejného prostranství,

f) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky,

g) ihned po skončení zvláštního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad veřejné prostranství do původního stavu.

 

 

(3) Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem uložení materiálu bude vydáno jen tehdy, nelze-li k tomu účelu použít jiných prostor (dvorů, ohrazených stavenišť, objektů).

 

 

(4) Sypké a tekuté materiály ( malta) musí být na veřejných prostranstvích skladovány výhradně v přepravních skladovacích bednách nebo ohrazeny bedněním nebo zajištěny, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí.

 

 

(5) Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty přiváženy bezprostředně před jejich zpracováním. Stavební suť musí být odvážena denně. Podle druhů sutě je stanovena povinnost jejího vlhčení, při svislé dopravě sutě potrubím musí být toto potrubí opatřeno vlhčenou jutovou plachtou k zamezení rozptylu prachu.

 

 

(6) Veškeré stavební, montážní a jiné práce, které se dotknou veřejného prostranství (dle čl.1 odst.2), musí být předem schváleny obcí. Toto se týká údržbářských prací na rozvodu vody, páry, elektřiny, kabeláže, kanalizace a pod. Výjimku tvoří okamžitý zásah při havarijních poruchách, které je nutno neprodleně ohlásit obci, která dodatečně stanoví potřebné podmínky.

 

 

(7) Veškeré překopy a místa porušení vozovek a chodníků musí být odstraněny okamžitě, nejpozději do 5 dnů po ukončení prací. U větších akcí postupně po provedených úsecích, včetně zadláždění nebo položení živičného povrchu, nejpozději do 6 týdnů, resp. v termínu stanoveném obcí. Každý otevřený příkop musí být řádně zabezpečen a označen pro denní a noční dobu a opatřen názvem prováděcí organizace.

 

 

(8) Za zvláštní užívání veřejného prostranství platí sazby podle vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

 

 

 

Čl. 4

Odpovědnost za udržování čistoty veřejných prostranství

(1) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.

 

 

(2) Za zabezpečování čistoty chodníků odpovídá vlastník nebo uživatel či správce přilehlé nemovitosti, přičemž:

a) v uliční zástavbě odpovídá za celou šíři chodníku mezi vlastní nemovitostí a vozovkou,

b) v sídlištní zástavbě odpovídá vlastník nebo správce objektu za čistotu nejbližšího chodníku, vedoucího kolem objektu. Dále je odpovědný za čistotu přístupové cesty mezi nejbližším chodníkem u objektu a za čistotu zpevněných ploch dvorů,

c) subjekt zodpovědný za čištění veřejného prostranství může tuto povinnost svěřit třetí osobě. Tím se však nezbavuje zodpovědnosti za udržování čistoty těchto prostranství,

d) znečištění způsobená zvířaty je povinna neprodleně odstranit osoba pečující o zvíře.

 

 

 

Čl. 5

Čištění veřejného prostranství

(1) Subjekty zodpovědné za čistotu a čištění veřejného prostranství jsou povinny zejména:

a) zabezpečovat technické prostředky pro údržbu a čištění veřejného prostranství, provádět čištění veřejného prostranství a dohlížet na dodržování jeho čistoty,

b) zajišťovat schůdnost chodníků a sjízdnost vozovek při sněhu a náledí,

c) zajistit dostatečný počet odpadkových košů, vhodně je rozmístit a zabezpečovat jejich pravidelné vyprazdňování,

d) zabezpečovat pravidelně svoz uličních odpadků.

 

(2) Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků s občerstvením, lidové zábavy, apod., jsou povinni provádět denně úklid užívaného prostranství a jeho okolí.

 

 

 

Čl. 6

Sankce

(1) Za porušení této vyhlášky může být uložena pokuta:

a) fyzické osobě v přestupkovém řízení podle § 48 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, do výše 3 000 Kč.

b) právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem podle § 58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, až do výše 200 000 Kč.

 

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2004.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta obce 

Josef Zounek, místostarosta

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 16.07.2009