Vyhláška č. 2/2007

kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 2.dubna 2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Předmětem této vyhlášky je ochrana ovzduší v obci Říčany před jeho znečišťováním při pálení rostlinných materiálů a stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace tohoto materiálu.

 

(2) Rostlinným materiálem pro účely této vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry a dřevěného uhlí. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství a plody bylin a dřevin a piliny.

 

Čl. 2

Rozsah a způsob spalování

 

(1) Spalování rostlinných materiálů v zahradách je povoleno v úterý a v sobotu od 15 do 18 hodin.

 

(2) Rostlinné materiály musí být před spálením suché, aby neobtěžovaly okolí nadměrným dýmem.

 

Čl. 3

Sankce

 

(1) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů1.

(2) Dodržování této vyhlášky kontroluje městská policie Rosice na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.4.2007.

(2) Zrušuje se vyhláška č. 2/2006

 

 

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ladislav Bartošek, místostarosta

 

Vyvěšeno: 4.4.2007

Sejmuto: 20.4.2007

 

 


 

Poznámka č. 1:

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 15.06.2012