Vyhláška č. 1/2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říčany a systém nakládání se stavebním odpadem, ve znění dodatku č.1


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 13.března 2006 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. I.

(1) Článek 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říčany a systém nakládání se stavebním odpadem, ve znění dodatku č.1 (dále jen „vyhláška č. 4/2004“) zní:

„Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu k zákonu o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“.

(2) Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2004 zůstávají beze změny.

 

Čl.II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2006.

 

Lubomír Kokojan    Ladislav Bartošek

starosta obce       místostarosta

 

Vyvěšeno: 14.3.2006

Sejmuto: 31.3.2006

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 10.03.2015