Vyhláška č. 3/2004

požární řád obce Říčany


 

Zastupitelstvo obce Říčany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se usneslo na svém zasedání dne 26.4.2004 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

K účinnému předcházení požáru určuje obec tyto subjekty, kterým svěřuje následující úkoly a pravomoci:

(1) Zastupitelstvo obce Říčany:

a) projednává stav požární ochrany v obci a stanovuje potřebná opatření

b) určuje ohlašovny požárů v obci

c) zřizuje a udržuje objekty požární ochrany v obci a jednotku sboru dobrovolných hasičů

d) zabezpečuje dle dohody s jednotkou sboru dobrovolných hasičů jejich materiální a finanční potřeby

(2) Starosta obce Říčany:

a) jmenuje velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to po vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele

b) vyhlašuje po dohodě s operačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje cvičný poplach

(3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Říčany, kategorie JPO III:

a) zajišťuje odbornou přípravu a nácvik jednotky SDH

b) provádí všechny technické zásahy při požárech , záchranné práce při živelných pohromách a závažných poruchách technických zařízení v obci

c) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva

d) vyhlašuje požární poplach, přivolává další jednotky dle potřeby

e) navrhuje osoby do funkce velitele jednotky SDH

(4) Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Říčany:

a) řídí odbornou přípravu a výcvik jednotky SDH

b) je nadřízen všem členům jednotky SDH

c) za přípravu a činnost jednotky SDH odpovídá zastupitelstvu obce

d) jmenuje preventistu PO

(5) Preventista požární ochrany:

a) provádí osvětovou činnost

b) zajišťuje preventivní dozor při kulturních akcích s účastí veřejnosti

c) sleduje aktuální právní stav na úseku požární ochrany

(6) Ohlašovny požárů obce Říčany:

a) přejímají v době určeného provozu ohlašovny hlášení o požáru

b) vyrozumí o požáru příslušnou stanici požární ochrany a služebnu policie

 

    

Čl. 2

Povinnosti fyzických a právnických osob v obci na úseku požární ochrany

 

(1) Fyzické a právnické osoby plní povinnosti stanovené zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

(2) Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán (v případě podnikajících fyzických osob nesou tuto odpovědnost podnikající fyzické osoby nebo jejich odpovědný zástupce).

 

(3) Právnické osoby i obce jsou povinny si při hašení požáru vzájemně poskytovat pomoc.

 

   

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považuje:

a) Kulturní akce s účastí veřejnosti; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou v počtu 3 osob (velitel a dva členové hlídky), složení požární hlídky zajistí preventista PO.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) období sucha; vyhlašuje se dle nařízení hejtmana kraje

b) období žní; začátek a konec období žní vyhlásí starosta obce na základě sdělení představitelů zemědělských společností sídlících v obci.

Požární bezpečnost v těchto obdobích je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a zřízením požární hlídky v počtu 3 osob (velitel a dva členové hlídky), složení požární hlídky zajistí preventista PO.

 

  

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Říčany, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1) Zastupitelstvo obce Říčany ustavuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Říčany v tomto složení:

Počet členů JSDH 19 : velitel 1

                               velitel družstva 2

                               strojník 4

                               hasič 12

 

(2) Jednotka SDH je vybavena těmito hlavními věcnými prostředky:

a) automobilová cisterna CAS 32 T - 148

c) dopravní automobil DA – 12 A - 31

d) radiostanice MOTOROLA ve vozidle T-148 A – 31

e) dýchací přístroje SATURN S – 7

 

 

(3) Na základě nařízení Jihomoravského kraje č. 2/2002, k zabezpečení plošného pokrytí Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany, je Jednotka SDH obce Říčany zařazena do kategorie JPO III. Její požadavek na zásah a předurčení jednotky PO pro obec:

 

Říčany – Říčky – Domašov – Javůrek – Ostrovačice – Veverské Knínice – Hvozdec – Litostrov – Popůvky – Rosice – D1 Brno – D1 Praha.

 

(4) Speciální činnosti: havárie tranzitního a vysokotlakého plynovodu, havárie produktovodu

 

  

Čl. 5

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

(1) Pro požární účely obec stanovila následující zdroje požární vody pro hašení požárů:

a) vodovod OÚ – hydranty na ulicích Jihlavská, Rosická, Brněnská, V Dědině

další specifikace dostupných hydrantů je v plánu vod.sítě obce, který

je k dispozici v požární zbrojnici a na obecním úřadě

b) rybník – ulice U Koupaliště

c) vodní nádrž – ulice Rosická

 

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.

 

(3) Vlastník příjezdových cest ke zdrojům vody pro hašení požárů je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

 

 

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ :

Telefon Adresa Doba provozu

a) 546427027 Hasiči Říčany – zbrojnice od 14 hod. přes noc do 10 hod.

stálá služba

b) 150 Hasiči Rosice stálá služba

 

 

(2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem čísla „150“:

Telefon Adresa Doba provozu

a) 546427384 J.Sláma, Na Újezdě 358 v denních hodinách

b) 546427454 I.Cabejšek, U Cihelny 210 v denních hodinách

c) 546427247 J.Matějka, Za Mlýnem 389 v denních hodinách

d) 546427437

546427337 Obecní úřad Říčany prac.dny od 7 hod. do 15,30 hod.

e) 546427778 J.Friml, Mrštíkova 393 po 16 hod. přes noc do 4 hod.

 

 

(3) Důležitá telefonní čísla:

a) Požární stanice Rosice 546411134 nebo 150

b) Policie Rosice 546411019 nebo 546411020

c) Poruchová služba – elektřina 800111222

-- plyn 1239

 

   

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

Sirénou . . . . . signálem z místního rozhlasu

 

   

Čl. 8

 

(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, vztahují se ustanovení tohoto požárního řádu také na záchranné práce při živelných pohromách, haváriích, poruchách technických zařízení a jiných událostech, jimiž jsou ohroženy zdraví, životy občanů nebo hrozí značná materiální škoda.

(2) K ověření požárního řádu, zejména funkčnosti jednotky SDH, zdrojů požární vody a informovanosti osob, vyhlašují subjekty uvedené v § 39 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, cvičný poplach.

 

   

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1.

 

   

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška – požární řád obce č. 15-96 z 30.3.1999.

 

   

Čl. 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Říčany dne 26.4.2004

 

    

Ing. Stanislav Kubiš, CSc.

starosta obce

 

Josef Zounek

místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 27.4.2004

Sejmuto: 15.5.2004

 

   

Příloha č.1

 

obecně závazné vyhlášky obce Říčany č. 3/2004,

 

Požární řád obce Říčany

 

 

Požární poplachový plán Jihomoravského kraje pro obec Říčany:

 

Stupeň poplachu I :

PS Rosice, SDK Říčany, SDH Zastávka, SDH Rosice

 

Stupeň poplachu II :

SDH Domašov, PS Brno-Starý Lískovec, SDH Zbýšov, SDH Veverská Bítýška, PS Ivančice, SDH Střelice

 

Stupeň poplachu III :

PS Brno-přehrada, PS Velká Bíteš, SDH Zbraslav, SDH Ivančice-Němčice, SDH Oslavany

 

   

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta

Josef Zounek, místostarosta

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 16.07.2009