Vyhláška č. 4/2004

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říčany a systém nakládání se stavebním odpadem


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 7. června 2004 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

(1) Vyhláška se vztahuje na všechny osoby s trvalým pobytem a občany, kteří nemají trvalý pobyt, ale vlastní nemovitost v obci Říčany.

 

(2) Vyhláška se vztahuje na vlastníky a správce nemovitostí na území obce, ve které vzniká komunální odpad.

 

 

Čl. 2

Účel a předmět vyhlášky

 

(1) Vyhláška stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území obce.

 

(2) Vyhláška se týká odpadu zařazeného podle katalogu odpadu jako odpad komunální, vznikající na území obce.

 

(3) Vyhláška se týká i nebezpečných a využivatelných složek komunálního odpadu a odpadu velkoobjemového.

 

 

Čl. 3

Výklad pojmů

 

(1) Odpad je každá movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se dále považují za odpad, je uveden v příloze zákona o odpadech.

 

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických oprávněných k podnikání.

 

(3) Sběrné nádoby jsou kontejnery nebo přepravníky určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jejich svozu.

 

(4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s pověřenou osobou se souhlasem obecního úřadu a po dohodě s vlastníkem pozemku.

 

(5) Shromažďování komunálního odpadu je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

 

(6) Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob a odvoz shromážděného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění. Svoz komunálního odpadu zajišťuje svozová firma. Svozová firma je oprávněná osoba podle zákona o odpadech a podle zvláštních předpisů a současně má uzavřenou s obcí smlouvu.

 

(7) Objemný odpad je takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti, nelze shromažďovat ve sběrných nádobách (110 l, 240 l).

 

(8) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

 

(9) Stavební odpad je odpad zařazený podle katalogu odpadu jako odpad stavební, např. zemina, stavební suť, kamenivo a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu.

 

(10) Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu.

 

(11) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise k zákonu o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

 

 

Čl. 4

Sběrná místa

 

(1) Sběrnými místy jsou:

a) sběrné dvory,

b) stálá sběrná místa příslušná k obytným nemovitostem,

c) přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích,

d) odpadkové koše na veřejných prostranstvích,

e) zvláštní sběrná místa na sběr nebezpečného odpadu,

f) sběrná místa pro separovaný sběr.

 

(2) Sběrná místa, vyjma odstavce 1, písm. b) tohoto článku, zřizuje obec ve spolupráci s oprávněnou osobou.

 

(3) Adresa sběrného dvora je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

(4) Stálá sběrná místa pro příslušná k obytným nemovitostem mohou vlastníci těchto nemovitostí zřídit na veřejných prostranstvích, přilehlých k obytným nemovitostem mimo vozovku pozemních komunikací, nebo ve společných prostorách těchto nemovitostí.

 

(5) Sběrná místa pro separovaný sběr jsou určena pro shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu, jejich umístění je v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

(6) Přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích se zřizují podle potřeby za účelem sběru stanoveného druhu odpadu. Zřízení těchto sběrných míst oznamuje obecní úřad na úřední desce a způsobem v místě obvyklým, nejméně jeden měsíc před termínem sběru nebo rozmístěním sběrných nádob.

 

(7) Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného směsného odpadu s výjimkou nebezpečných odpadů.

 

(8) Mimo ambulantního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, který je obcí zajištěn 2x ročně, mohou občané obce Říčany využít možnosti uložení tohoto odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Rosicích u Brna na ulici Mrštíkova 1232.

Nepotřebné léky lze odevzdat v lékárně Říčany, Nám. Osvobození 333.

Lékaři odevzdávají svůj nebezpečný odpad přímo příslušné oprávněné osobě.

Opotřebované pneumatiky lze odevzdat v místním pneuservisu na Nám. Osvobození.

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2004.

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc.

starosta obce

Josef Zounek

místostarosta

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

 

Příloha č. 1

 

Obecně závazné vyhlášky obce Říčany č. 4/2004

o nakládání s komunálním odpadem

 

Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad:

(odpady využitelné jako druhotné suroviny)

 

Stanoviště č.1 náměstí Osvobození

Plasty 2 kontejnery o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 2 ulice Lihovarská (za poštou)

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 3 ulice Za Horou - bytovky

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 4 ulice Višňová I.

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 5 ulice Višňová II.

Plasty 2 kontejnery o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 6 křižovatka Rosická - V Dědině

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 7 ulice V Koutě

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 8 ulice U Cihelny

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 9 křižovatka Jihlavská - Za Mlýnem

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 10 ulice Panská Zahrada

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

 

Sběrné dvory:

 

Železný šrot – skládka dle dohody s OÚ – dvůr OÚ

Inertní odpad - skládka v prostorách bývalé cihelny

 

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta obce

Josef Zounek, místostarosta

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 10.03.2015