Vyhláška č. 2/2005 – Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 4/2004

OZV č. 2/2005 – Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Říčany č. 4/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říčany a systém nakládání se stavebním odpadem


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 31.ledna 2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 4/2004 (dále jen „dodatek k vyhlášce“):

 

Článek 5 se mění takto:

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

(1) Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování na sběrná místa uvedená v čl. 4 odst. 5 (příloha č.1 tohoto dodatku k vyhlášce) a v odst.6 vyhlášky č.4/2004.

 

(2) Tento dodatek k vyhlášce nabývá účinnosti dne 1.2.2005.

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta obce

Lubomír Kokojan, místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 1.2.2005

Sejmuto:

 

 

Příloha č. 1

 

Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Říčany č. 4/2004

o nakládání s komunálním odpadem

 

 

Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad:

(odpady využitelné jako druhotné suroviny)

 

Stanoviště č.1: náměstí Osvobození

Plasty 2 kontejnery o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 2: ulice Lihovarská (za poštou)

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 3: ulice Za Horou - bytovky

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 4: ulice Višňová I.

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 5: ulice Višňová II.

Plasty 2 kontejnery o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 6: křižovatka Rosická - V Dědině

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 7: ulice V Koutě

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 8: ulice U Cihelny

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

Stanoviště č. 9: křižovatka Jihlavská - Za Mlýnem

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

Papír 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1x měsíc

 

Stanoviště č. 10: ulice Panská zahrada

Plasty 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x 2 týdny

Sklo 1 kontejner o objemu 1 100 l – četnost svozu 1 x měsíc

 

 

Sběrné dvory:

 

Železný šrot – skládka dle dohody s OÚ – dvůr OÚ

Inertní odpad - skládka v prostorách bývalé cihelny

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta obce

Lubomír Kokojan, místostarosta

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 10.03.2015