Vyhláška č. 1/2020

kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2020

kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 27. dubna 2020 usnesením
č. 15/VIII/2020 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zákaz spalování rostlinných materiálů

(1)        Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečisťujících látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění.

(2)        Nakládání se suchými rostlinnými materiály je upraveno v souladu se zvláštním právním předpisem[1] a řídí se obecně závaznou vyhláškou obce Říčany č. 1/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

...................................................                                                 ...................................................

Ing. Jan Studený                                                          Mgr. Radovan Křivánek

starosta obce                                                                   místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              14. 10. 2020

 

Sejmuto z úřední desky dne:                   30. 10. 2020[1] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 

Příloha: soubor typu PDF (126 KB)


Článek byl publikován 14.10.2020 , poslední změna 14.10.2020