Vyhláška č. 1/2014

jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her


 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2014

jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

 

 

Zastupitelstvo obce Říčany schválilo na svém zasedání dne 14. dubna 2014 usnesením č. 3/XXI/2014 v souladu s ustanovením §10, písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50, odst. 4, zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

 

 

Čl. 1

Účel vyhlášky


Tato vyhláška se vydává za účelem zajištění veřejného pořádku na území obce Říčany.

 

 

Čl. 2

Zákaz provozování loterijní činnosti

 

Provozování loterijní činnosti, jíž se rozumí provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m), a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, se na území obce Říčany zakazuje.

 

Čl. 3

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Ing. Jan Studený - starosta

Mgr. Radovan Křivánek - místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 4. 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 16. 5. 2014

 

 

 

Příloha: soubor typu PDF (237 KB)


Článek byl publikován 16.04.2014 , poslední změna 16.04.2014