Nařízení č. 1/2013

kterým se vydává tržní řád a zákaz podomního prodeje.


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém 18. veřejném zasedání dne 4. 11. 2013, usnesením č. 5/XVIII/2013, usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Článek 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

 1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na veřejném prostranství v ulici Lihovarská na pozemku parc. č. 19 v k. ú. Říčany u Brna.
 2. Jedná se pouze o místo dočasné.
 3. Prodejci a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat na prodejním místě čistotu a pořádek.
 4. Před začátkem prodeje nebo poskytováním služeb jsou prodejci a poskytovatelé služeb povinni ohlásit se na obecním úřadu a zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství.


Článek 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

 

 1. Kapacita tržního místa je stanovena na 3 prodejní místa.
 2. Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

 

Článek 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

 

Článek 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných slu­žeb

 

 1. Na celém území obce Říčany je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
 2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
 3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

 

Článek 5

Sankce a pokuty

 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů. )* )**

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.
 2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

V Říčanech dne 4. 11. 2013

 

 

Ing. Jan Studený                                                               Mgr. Radovan Křivánek

starosta obce                                                                     místostarosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 11. 2013

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 12. 2013


)*    zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů

)** zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů

 

Příloha: soubor typu PDF (245 KB)


Článek byl publikován 18.12.2013 , poslední změna 18.12.2013