Vyhláška č. 2/2012

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2 /2012

 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 27. srpna 2012 usnesením č. 8/XII/2012 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je opatření k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek.

 

 

Čl. 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je:

 

a)     rušení nočního klidu,

b)     používání hlučných strojů a zařízení.

 

 

Čl. 3

Omezení činností

 

(1)       Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původem jsou stroje a obdobná zařízení, hluku z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby.

 

(2)       Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích[1] veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, apod.

 

(3)       Navazují-li na sebe bezprostředně neděle a svátky, platí zákaz stanovený v odst. 2 jen pro druhý den.

 

 

Čl. 4

Výjimky

 

(1)       Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály a činnost složek integrovaného záchranného systému, činnost se zajištěním údržby komunikací, nakládání s komunálním odpadem a havarijní situace.

 

(2)       O ostatních výjimkách rozhoduje starosta obce na základě žádosti.

 

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne vyhlášení na úřední desce.

 

 

 

 


Ing. Jan Studený - starosta

Mgr. Radovan Křivánek - místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:     11. 9. 2012

Sejmuto z úřední desky dne:          27. 9. 2012

 

 

 [1] § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha: soubor typu PDF (245 KB)


Článek byl publikován 11.09.2012 , poslední změna 11.09.2012