Vyhláška č. 1/2012

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2012

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 28. května 2012 usnesením č. 10/XI/2012 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních. [1] [2]

 

 

Čl. 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

 

(1)       Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat pouze v měsících březnu, dubnu, květnu, září, říjnu a listopadu, a to jen úterý v době od 15 do 18 hodin.

 

(2)       Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat ve státem uznávané svátky.

 

 

 

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

(1)       Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

(2)       Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 2/2007.

 

 

 

Ing. Jan Studený - starosta

Mgr. Radovan Křivánek - místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:     30. 5. 2012

Sejmuto z úřední desky dne:          14. 6. 2012

 [1] Podle § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.

[2]Podle § 50 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně ovzduší: Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

 

Příloha: soubor typu PDF (241 KB)


Článek byl publikován 15.06.2012 , poslední změna 14.10.2020