Archiv: Vyhláška č. 3/2007 (vyhlášku nahradila vyhláška č. 1/2009)

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 14. května 2007 usneslo vydat na základě ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek I.

 

(1) Článek 6 odstavec 2 obecně závazné vyhlášky obce Říčany č. 3/2005 o místních poplatcích (dále jen vyhláška č. 3/2005) zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, místní komunikace, chodníky, zvláště pak celý prostor náměstí Osvobození a prostor bývalého lihovaru a dále ulice Brněnská, Chmelník, Jihlavská, Lihovarská, Mezihorní, Mrštíkova, Na Újezdě, Okrouhlická, Panská Zahrada, Polní, Příční, Rosická, Sadová, Slunná, Sportovní, Školní, U Cihelny, U Koupaliště, V Dědině, V Koutě, Višňová, Za Horou, Za Mlýnem, Zahradní, a Zemědělská s přilehlými chodníky a veřejně přístupnými travnatými plochami.“

 

(2) Článek 9 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky č.3/2005 zní: „Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a ostatních skládek sloužících k výdělečné podnikatelské činnosti.

 

 

(3)   Článek 9 odstavec 1 písmeno d) vyhlášky č. 3/2005 zní:


„Poplatek za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

 

(4)  Ostatní ustanovení vyhlášky č. 3/2005 zůstávají beze změny.


Čl. II.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2007.

 


Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ladislav  Bartošek, místostarosta

 

 

 


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011