Vyhláška č. 3/2005

o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 15. prosince 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Oddíl I.
Základní ustanovení


Článek  1
Přehled místních poplatků


(1)   Obec Říčany vybírá tyto místní poplatky


 

a)   Poplatek ze psů
b)   Poplatek za užívání veřejného prostranství
c)   Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 


(2)  Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad Říčany (dále jen správce poplatků) a v poplatkovém řízení se postupuje podle zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Oddíl II.
Poplatek ze psů

 

Článek  2


 (1) Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce Říčany a to ze psů starších 3 měsíců.


 (2) Držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce je povinen nahlásit na obecní úřad skutečnost, že je držitelem  psa a   pes s ním žije v územním obvodu obce. Po dovršení stáří psa 3 měsíců je držitel psa povinen zaplatit příslušný poplatek zpravidla hotově na obecním úřadě. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.


(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti

 


Článek  3
Sazby poplatků


(1) Základní sazba poplatků činí ročně:

a) Za psa chovaného v rodinném domě 100,00 Kč
b) Za psa chovaného v bytových domech 500,00 Kč
c) Za psa, který je používán k výdělečné činnosti, za psa v držení právnických osob, za   služební psy a psy hlídající provozovny podnikatelů 500,00 Kč
d) Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 50 % základní sazby, max. 200 Kč
f) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se zvyšuje základní sazba o 50 %. Při chovu dvou a více psů v jednom domě či bytě se za držitele považuje vždy jen jeden z majitelů nebo uživatelů domu nebo bytu.     


 

(2) Poplatek je splatný v I. čtvrtletí roku tj. do 31. března. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková  povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.

 

Článek  4
Osvobození od poplatku


(1) Poplatek se neplatí za psy užívané k ochraně nebo doprovodu osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů ZTP a ZTP/P.


(2) Poplatek se neplatí za prvního psa, jehož držitelem je  osamělá osoba ve věku nad 70 let žijící v rodinném domku.


(3) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.


(4) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Článek  5


(1) Držitel psa, který neuskutečnil ohlašovací povinnost, že je držitelem psa stáří tři měsíce a nezaplatil za něj poplatek ve stanoveném termínu, zaplatí za něj až trojnásobek povinného poplatku.


(2) Správce poplatku vydá držitelům psů po zaplacení poplatku známky pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa.

 

Oddíl III. byl zrušen vyhláškou č. 1/2009Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Článek  6
Předmět poplatku


(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí  umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.


(2)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, místní komunikace, chodníky,  zvláště pak náměstí Osvobození a prostor bývalého lihovaru s přilehlými ulicemi a chodníky (Lihovarská, Brněnská, Rosická, Jihlavská, Školní, Za Horou) a dále pak ulice V Dědině, U Koupaliště, Za Mlýnem, Višňová a Sportovní.


Článek  7
Poplatník


(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v  čl. 6. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Článek 8
Oznamovací povinnost


(1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 10 dní nejpozději v den započetí užívání, v případě užívání veřejného prostranství pro umístění skládek nejpozději do pěti dnů od započetí užívání.  


(2)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit  správci poplatku rozsah a dobu užívání veřejného prostranství, příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

Článek 9
Sazby poplatku

(1) Sazby poplatků pro jednotlivé způsoby užívání činí:

a) Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a ostatních skládek sloužících k výdělečné podnikatelské činnosti.

b) Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu

1 500 Kč/m2/rok

c) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa

Při možnosti parkování v podniku se zvyšuje sazba za parkování na veřejném prostranství o 100 %.

d) Poplatek za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč/m2/za každý započatý týden (2000 Kč/za prostor „lihovaru“)

e) Poplatek za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 0,50 Kč/m2/den

f) Poplatek za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den

g) Poplatek za umístění skládek

(2) Skládkou se rozumí přechodné umístění různého matriálu, nikoliv trvalé umístění odpadu dle zákona o odpadech.

(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

(4) Metrem se rozumí každý, i započatý metr.

(5) V případě stanovení poplatku měsíční sazbou, vybere správce poplatek za každý, byť jen započatý měsíc užívání.

(6) V případě stanovení poplatku roční sazbou a dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, vybere správce poplatek v poměrné výši odpovídající počtu měsíců, v nichž užívání trvalo.

 

 

 

Článek 10

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,

b) skládky do 5 dnů od jejich založení,

c) zvláštní užívání a akce financované z rozpočtu Obce Říčany, nebo neziskovými organizacemi jí zřízenými,

d) zvláštní užívání z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů,

e) akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 

 

 

Článek 11

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Článku 6 až do dne, kdy poplatník ukončil užívání veřejného prostranství, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

 

 

 

Článek 12

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato,

b) u skládek do 5 dnů od započetí užívání,

c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku, poměrná část dle písm. a).

 

 

 

 

Oddíl IV.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

 

Článek 13

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“), jehož provoz byl povolen v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 14

Poplatník

 

 

Poplatníkem je právnická osoba se sídlem v České republice, která je provozovatelem VHP.

 

 

 

Článek 15

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení provozu VHP oznámit správci poplatku zahájení provozu tohoto VHP.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti sdělí poplatník správci poplatku název a sídlo právnické osoby, další identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku (zejména IČO) a čísla účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti poplatníka.

(3) Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů po ukončení provozu VHP oznámit správci poplatku ukončení provozu tohoto přístroje.

 

Článek 16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Dnem vzniku poplatkové povinnosti je den zahájení provozu VHP.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

(3) Provozovatel VHP předkládá správci poplatku doklad o zahájení provozu a o ukončení provozu (protokol).

 

 

Článek 17

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každý VHP činí 5 000,- Kč na tři měsíce.

(2) V případě, že VHP bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, vyměří se poplatek v poměrné výši, odpovídající přepočtu poplatku na dny vynásobeným dny provozu VHP.

 

 

 

Článek 18

Splatnost poplatku

Poplatek za provozovaný VHP je splatný ve výši odpovídající době povolení VHP:

a) doba tří měsíců ihned po zahájení provozu

b) doba šesti měsíců ve dvou splátkách v příslušném čtvrtletí, vždy na začátku,

c) doba jeden rok ve čtyřech splátkách v příslušném čtvrtletí, vždy na začátku čtvrtletí

 

 

 

Oddíl V.

Ustanovení společná a závěrečná

 

 

Článek 19

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich části až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a z.č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 20

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

 

Článek 21

(1) Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech může správce poplatku poplatky snížit nebo prominout, a to na základě žádosti poplatníka, která dle z.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podléhá zaplacení správního poplatku.

(2) Od všech poplatků stanovených touto vyhláškou je osvobozena Obec Říčany.

(3) Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, vrátí se zjištěný přeplatek, činí-li více než 50 Kč. Žádost o vrácení přeplatku je od správních poplatků osvobozena.

 

 

Článek 22

Touto vyhláškou se zrušuje:

 

 

 

Článek 23

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.ledna 2006

 

 

Lubomír Kokojan, starosta

Ladislav Bartošek,místostarosta

 


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011