Vyhláška č. 2/2009

o stanovení místního poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém 40. veřejném zasedání dne 9. prosince 2009 usnesením č. 1.18. usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

(1) Obec Říčany touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláškou“ ) místní zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Říčany (dále jen „správce poplatků“).

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2) Místa na veřejném prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství jsou:

 

Článek 3

Poplatník

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2.

 

Článek 4

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 10 dní nejpozději v den započetí užívání, v případě užívání veřejného prostranství pro umístění skládek nejpozději do pěti dnů od započetí užívání. Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Článek 5

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění stánků, pultů a kiosků pro poskytování prodeje 10 Kč (v době pouti od 23.6. do 5.7. 20 Kč)

b) za umístění reklamního zařízení 10 Kč

c) za umístění skládek 10 Kč

d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 0,50 Kč

e) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 0,50 Kč

f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč

g) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto

 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje 1 000 Kč/m2/rok

 

b) za umístění reklamního zařízení 150 Kč/m2/měsíc, 1 500 Kč/m2/rok

 

c) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 10 Kč/m2/týden

(v době pouti od 23.6. do 5.7. v dohodnuté lokalitě 5 000 Kč/týden)

 

d) za umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu

e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro

 

Článek 6

Osvobození

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá za:

 

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,

b) skládky do 5 dnů od jejich založení,

c) zvláštní užívání a akce financované z rozpočtu Obce Říčany nebo podporované obcí, nebo neziskovými organizacemi jí zřízenými,

d) zvláštní užívání z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů,

e) akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 

 

Článek 7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Článku 2 až do dne, kdy poplatník ukončil užívání veřejného prostranství.

 

 

Článek 8

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný:

a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) u skládek - do 5 dnů od započetí užívání veřejného prostranství

 

(2) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

 

Článek 9

Společná ustanovení

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(3) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.

 

(4) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(5) Vracení přeplatků se řídí zvláštním právním předpisem.

 

 

Článek 10

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Článek 11

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení..

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ing. Václav Gazárek, místostarosta

 

Vyvěšeno: 11.12.2009

Sejmuto: 4.1.2010

 

Příloha: soubor typu PDF (50 KB)


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 8.03.2012