Archiv: Vyhláška č. 1/2009 (vyhlášku nahradila vyhláška č. 2/2009)

o stanovení místního poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 22.července 2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

(1) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Říčany (dále jen správce poplatků) a v poplatkovém řízení se postupuje podle zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, místní komunikace, chodníky, zvláště pak celý prostor náměstí Osvobození, prostor bývalého lihovaru, prostor tzv. Marečkovy louky a dále ulice Brněnská, Chmelník, Jihlavská, Lihovarská, Mezihorní, Mrštíkova, Na Újezdě, Okrouhlická, Panská Zahrada, Polní, Příční, Rosická, Sadová, Slunná, Sportovní, Školní, U Cihelny, U Koupaliště, V Dědině, V Koutě, Višňová, Za Horou, Za Mlýnem, Zahradní, a Zemědělská s přilehlými chodníky a veřejně přístupnými travnatými plochami.

 

Článek 3

Poplatník

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Článek 4

Oznamovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 10 dní nejpozději v den započetí užívání, v případě užívání veřejného prostranství pro umístění skládek nejpozději do pěti dnů od započetí užívání.

 

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku rozsah a dobu užívání veřejného prostranství, příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 5

Sazby poplatku

 

(1) Sazby poplatků pro jednotlivé způsoby užívání činí:

 

a) Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a ostatních skládek sloužících k výdělečné podnikatelské činnosti.

b) Poplatek za použití veřejného prostranství

 

 

c) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa

 

 

d) Poplatek za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

 

e) Poplatek za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 0,50 Kč/m2/den

 

f) Poplatek za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den

 

g) Poplatek za umístění skládek

 

 

(2) Skládkou se rozumí přechodné umístění různého matriálu, nikoliv trvalé umístění odpadu dle zákona o odpadech.

 

(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

 

(4) Metrem se rozumí každý, i započatý metr.

 

(5) V případě stanovení poplatku měsíční sazbou, vybere správce poplatek za každý, byť jen započatý měsíc užívání.

 

(6) V případě stanovení poplatku roční sazbou a dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, vybere správce poplatek v poměrné výši odpovídající počtu měsíců, v nichž užívání trvalo.

 

Článek 6

Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,

b) skládky do 5 dnů od jejich založení,

c) zvláštní užívání a akce financované z rozpočtu Obce Říčany, nebo neziskovými organizacemi jí zřízenými,

d) zvláštní užívání z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů,

e) akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 

Článek 7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Článku 2 až do dne, kdy poplatník ukončil užívání veřejného prostranství, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

 

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a z.č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 8

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný:

 

a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato,

b) u skládek do 5 dnů od započetí užívání,

c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku, poměrná část dle písm. a).

 

(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich části až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

(3) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

(4) Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, vrátí se zjištěný přeplatek, činí-li více než 50 Kč. Žádost o vrácení přeplatku je od správních poplatků osvobozena.

 

Článek 9

 

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.

 

Článek 10

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

 

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení..

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ing. Václav Gazárek, místostarosta

 

Vyvěšeno: 23.7. 2009

Sejmuto: 10.8. 2009

 

Příloha: soubor typu PDF (43 KB)


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 8.03.2012