Vyhláška č. 1/2007

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany, ve znění obecně závazné vyhlášky č.4/2006


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 5.2.2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

 

(1) Mění se příloha č.1 vyhlášky a to takto:

 

Rozúčtování nákladů:

a) Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005 činily celkem 724 578 Kč.

Počet osob s trvalým pobytem a počet nemovitostí sloužících k individuální rekreaci k 31.12.2005 je 1827.

 

Náklady na jednu osobu: 724 578 : 1827 = 396,59 Kč

 

b) Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2006 činily celkem 751 835 Kč.

Počet osob s trvalým pobytem a počet nemovitostí sloužících k individuální rekreaci k 31.12.2006 je 1825.

 

Náklady na jednu osobu: 751 835 : 1825 = 411,96 Kč

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2007.

 

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka obce

Ladislav Bartošek, místostarosta obce

 

Vyvěšeno: 6.2.2007

Sejmuto: 22.2.2007

 


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011