Vyhláška č. 4/2009

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 9. prosince 2009 usnesením č. 1.16. usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

 

(1) Článek 3, sazba poplatku, zní:

 

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst.1 této vyhlášky činí 450 Kč ročně a je tvořena:

a) z částky 200 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok

b) z částky 250 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce Říčany na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008. Rozúčtování je provedeno v příloze k této vyhlášce, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. 2

 

(1) Příloha č.1 zní:

 

Příloha č.1

 

Obecné závazné vyhlášky obce Říčany č. 4/2009, kterou se mění

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany

 

Rozúčtování nákladů dle čl. 3, odst. 1 písm. b) vyhlášky

 

Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008 činily celkem 770 407 Kč.

 

Počet osob s trvalým pobytem a nemovitostí sloužící k individuální rekreaci k 1.1.2009 je 1860.

 

Náklady na jednu osobu: 770 407 : 1860 = 414,20 Kč

 

Předpokládané náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009 činí celkem 952 300 Kč.

 

Předpokládané náklady na jednu osobu za rok 2009 : 952 300 : 1860 = 512 Kč

 

Čl. 3

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010.

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ing. Václav Gazárek, místostarosta

 

Vyvěšeno: 11.12.2009

Sejmuto: 4.1.2010

 

Příloha: soubor typu PDF (30 KB)


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 4.04.2011