Nařízení č. 1/2005

Nařízení obce Říčany č. 1/2005, kterým se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů v obci Říčany.


 

Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 31.10.2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Předmětem tohoto nařízení je ochrana ovzduší v obci Říčany před jeho znečišťováním při pálení rostlinných materiálů a stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace tohoto materiálu.

(2) Rostlinným materiálem pro účely tohoto nařízení se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry a dřevěného uhlí. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství a plody bylin a dřevin a piliny.

 

 

Čl. 2

Rozsah a způsob spalování

(1) Spalování rostlinných materiálů v zahradách je povoleno každý den kromě soboty, neděle a svátků od 8 do 18 hodin.

(2) Rostlinné materiály musí být před spálením suché, aby neobtěžovaly okolí nadměrným dýmem.

 

 

Čl. 3

Sankce

(1) Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních právních předpisů1.

(2) Dodržování tohoto nařízení kontroluje městská policie Rosice na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2005.

(2) Zrušuje se nařízení č. 2/2004 ze dne 23.8.2004.

 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Kokojan                                        Ladislav Bartošek

starosta obce                                           místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 1.11.2005

Sejmuto: 21.11.2005

 

 


1Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších právních předpisů.

 Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních   předpisů.

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ), ve znění pozdějších právních předpisů.

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 16.07.2009