Vyhláška č. 4/2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 27.11.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

(1) Článek 3, sazba poplatku, zní:

 

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst.1 této vyhlášky činí 420 Kč ročně a je tvořena:

a) z částky 170 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok

b) z částky 250 Kč za osobu uvedenou v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce Říčany na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005. Rozúčtování je provedeno v příloze k této vyhlášce, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. 2

 

(1) Mění se příloha č.1 vyhlášky č.4/2005

(2) Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2005 zůstávají beze změny.

 

Čl. 3

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

…………………………… …………………………..

Mgr.Jitka Mičánková Ladislav Bartošek

starostka obce místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno: 29.11.2006

Sejmuto: 18.12.2006

 

 

Příloha č.1

Obecné závazné vyhlášky obce Říčany č. 4/2005

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany

 

Rozúčtování nákladů dle čl. 3, odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 4/2005:

 

Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2006 budou činit celkem 751 800 Kč.

 

Počet osob s trvalým pobytem a nemovitostí sloužící k individuální rekreaci k datu schválení (27.11.2006) je 1827.

 

Náklady na jednu osobu: 751 800 : 1827 = 411,50 Kč

 

Očekávané náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2007 budou činit dle smlouvy celkem 832 000 Kč.

 

Náklady na jednu osobu: 832 000 : 1827 = 455 Kč

 

 

Mgr. Jitka Mičánková Ladislav Bartošek

starostka obce místostarosta obce

 

Vyvěšeno: 29.11.2006

Sejmuto: 18.12.2006

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 31.03.2014