Vyhláška č. 2/2006

kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Říčany


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 13.března 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Předmětem této vyhlášky je ochrana ovzduší v obci Říčany před jeho znečišťováním při pálení rostlinných materiálů a stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace tohoto materiálu.

(2) Rostlinným materiálem pro účely této vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry a dřevěného uhlí. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství a plody bylin a dřevin a piliny.

 

Čl. 2

Rozsah a způsob spalování

(1) Spalování rostlinných materiálů v zahradách je povoleno každý den kromě soboty, neděle a svátků od 8 do 18 hodin.

(2) Rostlinné materiály musí být před spálením suché, aby neobtěžovaly okolí nadměrným dýmem.

 

Čl. 3

Sankce

(1) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

(2) Dodržování této vyhlášky kontroluje městská policie Rosice na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2006.

 

Lubomír Kokojan      Ladislav Bartošek

starosta obce         místostarosta

 

Vyvěšeno: 14.3.2006

Sejmuto: 31.3.2006

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 16.07.2009